KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM CE BELGESİ
KİŞİS
EL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ 89/686/EEC ce belgesi veren kuruluşlar


BÜTÜN KORUYUCU DONANIMLARA UYGULANABİLECEK GENEL GEREKLER: 
Tasarım ilkeleri (ergonomi, sınıflandırma), 
Koruyucu donanımların zararsızlığı (materyaller, engeller), 
Konfor ve yeterlilik, 
İmalatçı tarafından sağlanan bilgiler. 
Kişisel koruyucu donanım ce belgesi nasıl alınır, ce belgesi fiyatları, ce belgesi veren kuruluşlar


KORUYUCU DONANIMLARIN ÇEŞİTLİ TÜRLERİ VE SINIFLARI İÇİN ORTAK OLAN İLAVE GEREKLER: 
Uyarlama sistemleriyle birlikte kullanılan koruyucu donanımlar, 
Korunan vücut bölümlerini örten koruyucu donanımlar, 
Yüz, göz ve solunum sistemi için koruyucu donanımlar, 
Eskimeye maruz koruyucu donanımlar, 
Kullanım esnasında kontrol altına alınabilen koruyucu donanımlar, 
Patlayıcı ortamlarda kullanılan koruyucu donanımlar, 
Acil kullanım, hızlı kurma ve sökme amacıyla kullanılan koruyucu donanımlar, 
Çok tehlikeli durumlarda kullanılan koruyucu donanımlar, 
Kullanıcı tarafından değiştirilebilen veya çıkarılabilen aksamları bulunan koruyucu donanımlar, 
Kullanıcı tarafından ayarlanabilen veya ayrılabilen parçaları içeren koruyucu donanımlar, 
Bir sıvı veya gaz dolaşım sistemi bulunan koruyucu donanımlar, 
Doğrudan veya dolaylı olarak sağlık ve emniyetle ilgili bir veya daha fazla ayırt edici veya tanınmaya yarayacak işaret taşıyan koruyucu donanımlar, 
Kullanıcının varlığını gösterme yeteneği bulunan giysi biçimindeki koruyucu donanımlar, 
Birden fazla riske karşı koruyucu donanımlar. 
ÖZEL RİSKLERE ÖZGÜ İLAVE GEREKLER:
Mekanik çarpmalara karşı korunma, 
Vücuda gelen statik basınca karşı korunma, 
Fiziksel yaralanmaya karşı korunma (sıyrık, kesik gibi), 
Boğulmanın önlenmesi (can yelekleri, cankurtaran takımları, kol bantları gibi), 
Gürültünün zararlı etkilerine karşı korunma, 
Isı ve yanmalara karşı korunma, 
Soğuğa karşı korunma, 
Elektrik şoklarına karşı korunma, 
Radyasyondan korunma, 
Tehlikeli maddelere ve enfeksiyon kaynaklarına karşı korunma, 
Dalma donanımları için emniyet teçhizatı. 
Her ürünle birlikte imalatçı veya ithalatçının adı ve adresinin yanında diğer hususların yanı sıra kullanım ve bakım şartları, korunma sınıfları, izin verilebilir azami kullanma süresi, depolama ve taşıma hükümleri ve mümkünse onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve tanıtıcı numarası ile ilgili bilgilerin bulunduğu bir talimatlar broşürü verilmelidir.

En düşük seviyede risklere karşı korunma sağlayan ürünlerin uygunluk değerlendirmesini imalatçının kendisi yapabilir (Modül A). Diğer kişisel koruyucu donanımlar için tasarım ve üretim esnasında kullanılan kalite güvence sistemini değerlendirmek üzere bir onaylanmış kuruluş sürece dahil edilmelidir. Bu durumda CE işaretinin yanında onaylanmış kuruluşun kimlik numarası de ürüne iliştirilmelidir.

Bu direktif 1 Temmuz 1992 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1 Temmuz 1995 tarihine kadar olan geçiş dönemi boyunca, 1 Temmuz 1992 tarihinden önceki ulusal mevzuata uygun olarak üretilmiş olan kişisel koruyucu donanımlar piyasaya sürülebilmiştir.

Kapsam

Bu direktife göre; bir kişisel koruyucu donanım, bir veya daha fazla sağlık veya emniyet riskine karşı korunmak amacıyla bir kişi tarafından giyilmek veya taşınmak üzere tasarımlanan herhangi bir araç veya gereçtir.

Bu tanıma geniş bir yorum imkanı verilmelidir. Çünkü kişisel korunma donanımları şunları da kapsamaktadır:

Kişiyi aynı anda bir veya daha fazla muhtemel risklere karşı korumak amacıyla imalatçı tarafından bir bütün haline getirilmiş birçok cihaz veya aletten oluşmuş donanımlar, 
Özel bir faaliyetin yürütülmesi esnasında bir kişi tarafından giyilen veya taşınan kişiyi koruma amacı olmayan ekipmanla ayrılabilir veya ayrılamaz şekilde birleştirilen koruyucu alet veya cihazlar, 
Koruyucu donanımın, münhasıran o donanım için kullanılan ve rahat ve işlevsel çalışması için gerekli olan değiştirilebilir parçalar. 
Kişisel korunma donanımının başka bir dışsal araçla birlikte kullanılmasına yönelik olarak piyasaya sürülen herhangi bir sistem, bu sistem sürekli olarak giyilmek ve taşınmak için tasarlanmamış olsa bile, donanımın tamamlayıcı parçası olarak kabul edilir.

Aşağıdaki ürünler bu direktifin kapsamına girmez:

Aynı amaca yönelik olarak hazırlanan başka bir direktifin kapsamına giren koruyucu donanım, 
Direktifin I No.lu ekinde yer alan kapsam dışı ürünler, 
Özel olarak, silahlı kuvvetlerin kullanımı için veya asayiş ve hukukun korunması faaliyetlerinde kullanılmak üzere tasarımlanan ve imal edilen koruyucu donanım (kasklar, kalkanlar vs.), 
Saldırganlara karşı kendini koruma amaçlı koruyucu donanımlar (gaz tüpleri, kişisel caydırıcı silahlar vs.), 
Başlık, ayakkabı, şemsiye gibi elverişsiz hava koşullarına karşı; bulaşık eldiveni gibi nem ve suya karşı; koruyucu eldiven gibi ısıya karşı özel kullanım amacıyla tasarımlanan ve üretilen kişisel koruyucu donanımlar, 
Her zaman giyilmeyen, gemi ve uçaklardaki kişileri koruma ve kurtarma amaçlı tasarımlanan korunma donanımları, 
İki veya üç tekerlekli motorlu taşıtlar için sürücü kaskları ve siperlikleri. 
Uygulanabilen diğer direktifler

Başka bir direktifin kapsamına giren kişisel koruyucu donanımlar, Kişisel Koruyucu Donanımlar Direktifinin temel gereklerinden kaynaklanan riskler diğer direktifin de temel gereklerinin kapsamına giriyorsa söz konusu “diğer direktif”e göre belgelendirilmelidir. Böyle bir durum söz konusu değilse her iki direktif de uygulanmak zorundadır.

Makineler direktifi

Makinenin tasarımı veya yapımında örneğin; ses yeteri kadar azaltılmamış olabilir veya makine kullanımı esnasında ısı yayıyor olabilir. Böyle durumlarda kullanım talimatlarında kişisel koruyucu donanım kullanılması gerekliliğinin belirtilmesi zorunludur. Ancak CE işaretli kişisel koruyucu donanımın kullanılması zorunluluğu imalatçının o makine ile ilgili sorumluluğunu tamamen ortadan kaldırmaz.

Uygunluk değerlendirmesi

Bu direktifte ürünler üç alt risk kategorisine ayrılırlar.

Sınırlı (düşük) risklere karşı tasarımlanan ürünlerin belgelendirilmesi, imalatçının kendi yapacağı iç üretim kontrolüne göre düzenleyeceği bir uygunluk beyanı biçiminde yapılabilir (Modül A). Özellikle bu kategori, kullanıcıları aşağıdaki risklere karşı korumak amacıyla tasarımlanan kişisel koruyucu donanımlara uygulanır:

Etkileri dışsal olan mekanik eylemler (bahçıvan eldivenleri, dikiş yüksükleri vs.), 
Etkileri kolayca giderilebilen, görece zayıf temizleyici ürünler (seyreltik deterjan çözeltisi vs.ye karşı korunma imkanı sağlayan eldivenler gibi), 
Dokununca 50° C’nin üzerinde bir sıcaklığa veya tehlikeli etkilere maruz kalınmayan sıcak aksamların yol açtığı riskler (eldivenler, mesleki işlerde kullanılan önlükler vs.), 
Olağan atmosferik etkenler (başlıklar, mevsimlik giysiler, ayakkabılar vs.), 
Vücudun hayati bölgelerini etkilemeyen ve etkileri kalıcı lezyonlara yol açmayan küçük darbeler ve titreşimler (kafa derisini koruyan hafif baretler, eldivenler, hafif ayakkabılar..vs.), 
Güneş ışığı (güneş gözlükleri). 
Bu profesyonel kullanıcının düşük risklere karşı koruyucu donanımın etkinliğini kendi başına değerlendirebileceği kabul edilebilir.

Yukarıdaki listede sayılanların dışında kalan tüm kişisel koruyucu donanımlar bir AT Tip İncelemesine tabi tutulmalıdır (Modül B). Bu, bir onaylanmış kuruluşun, kendisine söz konusu imalatçı tarafından getirilen bir ürün modelinin bu direktifin temel gereklerine uygun olduğunu ortaya koyup, belgelendirdiği bir prosedürdür. Çoğu zaman bunu, imalatçının imal edilen ve müşterilere sunulan ürünlerin bu onaylanmış tipe uygun olduğunu belirten beyanı izler (Modül C).

Öldürücü veya ciddi ve kalıcı sağlık zararlarına yol açabilecek tehlikelere karşı koruma sağlama amacını güden kişisel koruyucu donanım tasarımlarının, imalat süresi boyunca imalatçı tarafından, AT Ürün Kalite Kontrol Sistemi (Modül E) veya AT Üretim Kalite Kontrol Sistemi (Modül D) arasından yapacağı seçime göre izlenmesi zorunludur.

Bu kategori münhasıran şunları kapsar:

Katı ve sıvı aerosollara ya da zararlı ve tehlikeli toksik veya radyotoksik gazlara karşı korunma sağlama amaçlı filtreli solunum araçları, 
Dalgıçlıkta kullanılanlar da dahil havadan tam yalıtımı sağlayan solunumla ilgili koruyucu araçlar, 
Kimyasal atıklara veya ışık yayan radyasyona karşı sınırlı bir koruma sağlayan koruyucu donanımlar, 
Etkileri 100° C’lik veya daha fazla bir hava sıcaklığınınkine tekabül eden ve kızılötesi radyasyon, alev veya çok miktarda ergimiş materyalin varlığına göre tanımlanabilen veya tanımlanamayan yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılan acil durum ekipmanları, 
Etkileri –50° C’lik veya daha düşük bir hava sıcaklığınınkine tekabül eden olan düşük ısılı ortamlarda kullanılan acil durum ekipmanları, 
Belirli yükseklikten düşme tehlikesine karşı kullanılan koruyucu ekipmanlar, 
Elektrik risklerine ve tehlikeli seviyedeki gerilimlere karşı veya yüksek gerilim işlerinde yalıtım maddesi olarak kullanılan donanımlar.

ISO 9001 BELGESİ bize-ula--n iso-belgesi-nedir Helal Belgesi ANA SAYFA istanbul-ce-belgesi ce-belgesi-istanbul iso belgesi veren firmalar helal-belgesi-nedir-nereden-alinir ce-belgesi-veren-firmalar ankara-iso-ce-belgesi izmir-iso-ce-belgesi antalya-iso-9001-ce-belgesi adana-iso-9001-ce-belgesi bursa-iso-ce-belgesi sakarya-iso-9001-ce-belgesi kayseri-iso-9001-ce-belgesi gaziantep-iso-ce-belgesi afyon-iso-9001-ce-belgesi eskisehir-iso-9001-ce-belgesi kocaeli-izmit-korfez-danismanlik-iso-9001-1 turkak-onayli-iso-9001-belgesi manisa-iso-ce-belgesi konya-iso-ce-belgesi aydin-iso-ce-belgesi ce-belgesi-veren-kuruluslar trabzon--iso-9001-ce-belgesi mersin-tse-iso-ce-belgesi istanbul-iso-9001-belgesi- zonguldak--iso-9001-ce-belgesi google8bd603cc9e013254